คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน
ลำดับที่
คำศัพท์เครื่องใช้สำนักงาน
ความหมาย
28
paper trimmer แท่นตัดกระดาษ
29
paper clip ลวดเสียบกระดาษ
30
name badge ป้ายชื่อพนักงาน
31
stampper ตรายาง
32
stamp pad แท่นประทับหมึก
33
whiteboard กระดานไวท์บอร์ด
34
poster board บอร์ดเสียบกระดาษ
35
push pin หมุดติดบอร์ด
36
time recorder เครื่องตอกบัตร
37
เครื่องตอกบัตร เครื่องทำลายเอกสาร
 
จำนวนข้อมูลมี 36รายการ  4 หน้า  1 , [2] , 3 , 4 ,
Copyright ® 2008 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 02-913 2500 # 3217