คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน
ลำดับที่
คำศัพท์เครื่องใช้สำนักงาน
ความหมาย
18
staple ลวดเย็บกระดาษ
19
telephone โทรศัพท์
20
copy machine เครื่องถ่ายเอกสาร
21
printer เครื่องพริ้น
22
computer คอมพิวเตอร์
23
mouse pad ที่รองเม้าส์
24
portfolio กระเป๋าใส่เอกสาร
25
drawer ลิ้นชัก
26
file cabinet ตู้เก็บเอกสาร
27
paper punch เครื่องเจาะกระดาษ
 
จำนวนข้อมูลมี 36รายการ  4 หน้า  [1] , 2 , 3 , 4 ,
Copyright ® 2008 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 02-913 2500 # 3217